Accounting Careers

The դեբիտորական շրջանառությունը, որը նախատեսված է գնահատել, թե որքան լավ ընկերությունները օգտագործել իրենց ակտիվները բերել ավելի եկամուտ. Պարզ անգլերենով, it is designed to calculate how many times the company can collect its average accounts receivable during the period of the year.When a company collects its average receivables...

In this article, Nathan Liao from the CMAcoach.com, compares the CMA vs the CPA including the key differences and advantages between the two designations.Have you asked yourself at some point whether the CMA or the CPA is the right certification for you? It absolutely crossed my mind many times before deciding to...